۵۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1112

۵۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1112 کد : B 1112 ۱۴۱ میلیون نقدی از شما ۴۵ میلیون رهن…

رهن اپارتمان ۶۰ متری در شهرک اندیشه

رهن اپارتمان ۶۰ متری در شهرک اندیشه توضیحات ۶۰ متر / یک خواب / طبقه سوم ۹ واحدی / رو به نما…

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1097

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1097 کد : B 1097 ۱۴۸ میلیون نقدی از شما ۶۰ میلیون رهن…

۳۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1082

۳۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1082 کد : A 1082 ۱۱۰ میلیون نقدی از شما ۳۰ میلیون رهن…

۴۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1081

۴۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1081 کد : A 1081 ۱۱۵ میلیون نقدی از شما ۳۵ میلیون رهن…

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1077

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1077 کد : A 1077 ۱۵۸ میلیون نقدی از شما ۴۰ میلیون رهن…

۷۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1084

۷۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1084 کد : B 1084 ۲۲۰ میلیون نقدی از شما ۸۰ میلیون رهن…

۴۱ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1060

۴۱ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1060 کد : A 1060 ۸۵ میلیون نقدی از شما ۳۵ میلیون رهن…

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1073

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1073 کد : A 1073 ۱۳۵ میلیون نقدی از شما ۴۰ میلیون رهن…

۷۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1079

۷۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1079 کد : B 1079 ۱۸۰ میلیون نقدی از شما ۶۰ میلیون رهن…

۱۲۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1081

۱۲۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1081 کد : B 1081 ۱۳۵ میلیون نقدی از شما ۵۰ میلیون رهن…

۱۲۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1082

۱۲۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1082 کد : B 1082 ۲۹۵ میلیون نقدی از شما ۷۵ میلیون رهن…

۴۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1054

۴۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1054 کد : A 1054 ۹۹ میلیون نقدی از شما ۳۶ میلیون رهن…

۴۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1053

۴۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1053 کد : A 1053 ۸۰ میلیون نقدی از شما ۳۶ میلیون رهن…

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1049

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1049 کد : A 1049 ۹۹ میلیون نقدی از شما ۳۱ میلیون رهن…

×
واتساپ
مشاوره در واتس اپ