فروش

۵۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1112

متـراژ ۵۳
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۰۸۴
فروش

رهن اپارتمان ۶۰ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۶۰
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۲۹
فروش

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1097

متـراژ ۶۸
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۶۰
فروش
فروش

۳۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1082

متـراژ ۳۹
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۴۹
فروش
فروش

۴۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1081

متـراژ ۴۶
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۴۲
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1077

متـراژ ۵۸
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۱۴
فروش
فروش

۷۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1084

متـراژ ۷۵
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۰۶
فروش
فروش

۴۱ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1060

متـراژ ۴۱
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۸۳
فروش
فروش

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1073

متـراژ ۵۶
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۶۸
فروش
فروش

۷۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1079

متـراژ ۷۴
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۵۷
فروش
فروش

۱۲۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1081

متـراژ ۱۲۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۴۵
فروش
فروش

۱۲۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1082

متـراژ ۱۲۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۳۴
فروش
فروش

۴۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1054

متـراژ ۴۳
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۶۳۱
فروش
فروش

۴۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1053

متـراژ ۴۶
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۶۲۱
فروش
فروش

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1049

متـراژ ۵۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۴۵
فروش