فروش

آپارتمان ۵۲ متر شهرک اندیشه کد ۱۸۳

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۰
فروش
فروش

۷۶ متر اپارتمان فاز یک اندیشه کد ۱۶۴

متـراژ ۷۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۳۰۲.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۱۹
فروش
فروش

۷۷ متر اپارتمان فازیک اندیشه کد ۱۶۳

متـراژ ۷۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۳۹.۵۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۱۴
فروش
فروش

۶۵ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۶۲

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۷۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۰۴
فروش
فروش

۵۸ متر اپارتمان در اندیشه کد ۱۶۰

متـراژ ۵۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۴.۹۹۴.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۲۹۳.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۹۱
فروش
فروش

۶۶ متر اپارتمان فاز یک اندیشه کد ۱۵۵

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۵۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۶۹
فروش
فروش

۱۵۴ متر اپارتمان شهر جدید اندیشه کد ۱۵۴

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۶۰
فروش
فروش

۶۶ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۵۸

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۹۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۵۲
فروش
فروش

۶۸ متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد ۱۵۷

متـراژ ۶۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۳۹
فروش
فروش

۱۰۸ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۵۶

متـراژ ۱۰۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۳۰
فروش
فروش

۸۵ متر اپارتمان فاز یک اندیشه کد ۱۵۰

متـراژ ۸۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰.۹۴۱.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۰۴
فروش
فروش

۱۴۹ متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد ۱۴۹

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۹۶
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۴۸

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۸۵
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان در اندیشه کد ۱۴۳

متـراژ ۵۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۶۴
فروش
فروش

۷۰ متر دوخواب شهرک اندیشه کد ۱۴۶

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۶۱
فروش