فروش

۶۲ متر اپارتمان دو خواب کد ۱۴۵

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۴۶
فروش
فروش

۴۷ متر اپارتمان یک خواب در اندیشه

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۳۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۲۹
فروش