فروش

کارخانه تولید کارتن در منطقه ی صنعتی قزوین

متـراژ
قیمت ملک:
۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۶۰۹
فروش