فروش

اپارتمان ۴۸ متری یک خواب کد A 310

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۰۶
فروش
فروش

اپارتمان ۴۸ متری یک خواب کد A 290

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۶۴۱
فروش
فروش

اپارتمان ۴۸ متری ۳ سال ساخت کد : K 372

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۲۰
فروش
فروش

اپارتمان ۴۸ متری دو خواب کد : B 358

متـراژ ۴۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۰۶
فروش