فروش

اپارتمان ۴۸ متری دو خواب کد : B 358

متـراژ ۴۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۰۶
فروش
فروش

۴۸ متری یک خواب شهرک اندیشه

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۸۸۸
فروش
فروش

۵١ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۵۱ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۸۵۹
فروش

آپارتمان ۸۰ متری در اندیشه فاز یک

متـراژ ۸۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۷۱
فروش

آپارتمان ۵۸ متری شهرک اندیشه

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۸۲
فروش
فروش

آپارتمان ۶۷ متری شهرک اندیشه

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۱۲
فروش
فروش

۵۴ متر آپارتمان دو خواب شهرک اندیشه

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۹۵
فروش
فروش

آپارتمان ۶۸ متری شهرک اندیشه

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۹۱
فروش
فروش

آپارتمان ۴۵ متری دیزاین شده

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۶۸۶
فروش
فروش

آپارتمان ۶۱ متری شیک شهرک اندیشه

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۸۱
فروش
فروش

اپارتمان ۶۰ متری نوساز اندیشه

متـراژ ۶۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۷۵
فروش