فروش

۷۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1104

متـراژ ۷۵
قیمت ملک:
۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۹۸
فروش
فروش

۷۵ متر آپارتمان شهرک اندیشه کد : B 1095

متـراژ ۷۵
قیمت ملک:
۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۳۰
فروش
فروش

۷۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1084

متـراژ ۷۵
قیمت ملک:
۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۰۶
فروش
فروش

۷۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 910

متـراژ ۷۵
قیمت ملک:
۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۵۰۳
فروش