فروش

آپارتمان ۵۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۱۱۶

متـراژ ۵۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۶۶
فروش
فروش

۵۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۵۰۲۱

متـراژ ۵۷
قیمت ملک:
۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۶۷
فروش
فروش

۵۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۹

متـراژ ۵۷
قیمت ملک:
۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۳۰۸
فروش
فروش

۵۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1108

متـراژ ۵۷
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۷۶
فروش
فروش

۵۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 995

متـراژ ۵۷
قیمت ملک:
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۴۶۵
فروش