فروش

آپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۱۱۹

متـراژ ۵۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۸۷
فروش
فروش

آپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۴۰

متـراژ ۵۱
قیمت ملک:
۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۴۲
فروش
فروش

آپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۵

متـراژ ۵۱
قیمت ملک:
۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۵۸۶
فروش
فروش

آپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۹

متـراژ ۵۱
قیمت ملک:
۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۵۶۸
فروش