فروش

آپارتمان ۴۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۱۰۳

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۰۳
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۳

متـراژ ۴۷
قیمت ملک:
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۱۴
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۱

متـراژ ۴۷
قیمت ملک:
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۵۰۸
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۴۶

متـراژ ۴۷
قیمت ملک:
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۱۸
فروش
فروش

۴۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۲۱

متـراژ ۴۷
قیمت ملک:
۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۳۳۶
فروش
فروش

۴۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 996

متـراژ ۴۷
قیمت ملک:
۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۴۷۶
فروش