فروش

آپارتمان ۴۵ متری در شهرک جدید اندیشه کد : ۱۰۶۴

متـراژ ۴۵
قیمت ملک:
۸۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۵۶
فروش
فروش

۴۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد :۱۰۳۰

متـراژ ۴۵
قیمت ملک:
۸۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۳۹۸
فروش
فروش

۴۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۳۶

متـراژ ۴۵
قیمت ملک:
۹۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۳۸۴
فروش
فروش

۴۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۰۱

متـراژ ۴۵
قیمت ملک:
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۸۹
فروش
فروش

۴۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1093

متـراژ ۴۵
قیمت ملک:
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۰۰۲
فروش