فروش

آپارتمان ۵۶ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۹۱

متـراژ ۵۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۵۰
فروش
فروش

آپارتمان ۶۸ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۹۳

متـراژ ۶۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۲۰۰۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۹ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۹۰

متـراژ ۵۹ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۴۰
فروش
فروش

آپارتمان ۸۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۸۹

متـراژ ۸۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۲۴
فروش
فروش

آپارتمان ۷۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۷۵

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۹۳
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۷۴

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۴۹
فروش
فروش

آپارتمان ۸۳ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۸۳

متـراژ ۸۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۳۳
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۶۸

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۱۴
فروش
فروش

آپارتمان ۸۵ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۱۲

متـراژ ۸۵
قیمت ملک:
۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۰۵
فروش
فروش

آپارتمان ۶۲ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۴۶

متـراژ ۶۲
قیمت ملک:
۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۹۲
فروش
فروش

آپارتمان ۶۲ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۴۵

متـراژ ۶۲
قیمت ملک:
۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۸۲
فروش
فروش

آپارتمان ۷۲ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۲۴

متـراژ ۷۲
قیمت ملک:
۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۷۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۴۰

متـراژ ۵۱
قیمت ملک:
۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۴۲
فروش
فروش

آپارتمان ۶۳ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۴۱

متـراژ ۶۳
قیمت ملک:
۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۰۰
فروش
فروش

آپارتمان ۸۵ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۳۸

متـراژ ۸۵
قیمت ملک:
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۸۴
فروش