60 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 848
فروش

۶۰ متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 848

متـراژ ۶۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۸۵۹۱
فروش
فروش

۵۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 904

متـراژ ۵۳
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۴۵۸
فروش
فروش

۷۰ متر آپارتمان در فاز یک اندیشه کد : B 900

متـراژ ۷۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۴۳۷
فروش
فروش

۴۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 991

متـراژ ۴۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۴۲۷
فروش
فروش

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 989

متـراژ ۵۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۴۱۸
فروش
فروش

۶۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 906

متـراژ ۶۵
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۴۰۶
فروش
فروش

۶۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 902

متـراژ ۶۹
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۳۹۳
فروش
فروش

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 901

متـراژ ۶۸
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۳۷۵
فروش
فروش

۷۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 899

متـراژ ۷۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۳۵۶
فروش
فروش

۸۲ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 890

متـراژ ۸۲
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۳۳۶
فروش
فروش

۶۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 984

متـراژ ۶۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۳۲۸
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 985

متـراژ ۵۸
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۳۱۹
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 968

متـراژ ۵۸
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۳۰۹
فروش
فروش

۶۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 888

متـراژ ۶۵
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۲۹۳
فروش
فروش

۵۰ متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 983

متـراژ ۵۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۲۸۴
فروش