فروش

اپارتمان ۶۵ متری فاز یک اندیشه کد ۱۶۵

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۲۷
فروش
فروش

۷۶ متر اپارتمان فاز یک اندیشه کد ۱۶۴

متـراژ ۷۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۱۹
فروش
فروش

۷۷ متر اپارتمان فازیک اندیشه کد ۱۶۳

متـراژ ۷۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۱۴
فروش
فروش

۶۵ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۶۲

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۰۴
فروش
فروش

۵۸ متر اپارتمان در اندیشه کد ۱۶۰

متـراژ ۵۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۹۱
فروش
فروش

۶۶ متر اپارتمان فاز یک اندیشه کد ۱۵۵

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۶۹
فروش
فروش

۱۵۴ متر اپارتمان شهر جدید اندیشه کد ۱۵۴

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۶۰
فروش
فروش

۶۶ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۵۸

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۵۲
فروش
فروش

۶۸ متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد ۱۵۷

متـراژ ۶۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۳۹
فروش
فروش

۱۰۸ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۵۶

متـراژ ۱۰۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۳۰
فروش
فروش

اپارتمان ۴۹ متری در اندیشه کد ۱۴۷

متـراژ ۴۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۱۵
فروش
فروش

۸۵ متر اپارتمان فاز یک اندیشه کد ۱۵۰

متـراژ ۸۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۰۴
فروش
فروش

۱۴۹ متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد ۱۴۹

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۹۶
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۴۸

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۸۵
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان در اندیشه کد ۱۴۳

متـراژ ۵۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۶۴
فروش