فروش

۵۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۸۰۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۹ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۲۱
فروش
فروش

آپارتمان ۴۵ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ ندارد
قیمت ملک:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۱۲
فروش