فروش

آپارتمان ۵۱ متری شهرک اندیشه کد ۱۹۱

متـراژ ۵۱ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۱۰
فروش
فروش

آپارتمان ۶۸ متری شهرک اندیشه کد ۱۹۰

متـراژ ۶۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷متری شهرک اندیشه کد۱۸۷

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۵
فروش
فروش

آپارتمان ۶۳ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۶۱۸۶

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۰
فروش
فروش

آپارتمان ۷۵ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۴

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۸ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۶

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۵
فروش
فروش

آپارتمان ۵۲ متر شهرک اندیشه کد ۱۸۳

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۰
فروش
فروش

آپارتمان ۱۰۰ متری شهرک اندیشه کد۱۸۲

متـراژ ۱۰۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۷
فروش
بدون تصویر
فروش

آپارتمان ۵۹ متری شهرک اندیشه کد۱۸۱

متـراژ ۵۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۶
فروش
فروش

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۰

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۱
فروش
فروش

آپارتمان ۸۰ متری شهرک اندیشه کد۱۷۷

متـراژ ۸۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۸
فروش
فروش

آپارتمان ۶۳ متری شهرک اندیشه کد۱۷۴

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۶
فروش
فروش

آپارتمان ۶۷متری شهرک اندیشه کد۱۷۳

متـراژ ۶۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۳
فروش
فروش

آپارتمان ۵۳ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۱

متـراژ ۵۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۱
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۰

متـراژ ۶۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۶۷
فروش