فروش

آپارتمان ۵۱ متری شهرک اندیشه کد ۱۹۱

متـراژ ۵۱ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۱۰
فروش
فروش

آپارتمان ۶۸ متری شهرک اندیشه کد ۱۹۰

متـراژ ۶۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷متری شهرک اندیشه کد۱۸۷

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۸۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۵
فروش
فروش

آپارتمان ۶۳ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۶۱۸۶

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۰
فروش
فروش

آپارتمان ۷۵ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۴

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۸ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۶

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۵
فروش
فروش

آپارتمان ۵۲ متر شهرک اندیشه کد ۱۸۳

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۰
فروش
فروش

آپارتمان ۱۰۰ متری شهرک اندیشه کد۱۸۲

متـراژ ۱۰۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۷
فروش
بدون تصویر
فروش

آپارتمان ۵۹ متری شهرک اندیشه کد۱۸۱

متـراژ ۵۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۶
فروش
فروش

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۰

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۱
فروش
فروش

آپارتمان ۸۰ متری شهرک اندیشه کد۱۷۷

متـراژ ۸۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۸
فروش
فروش

آپارتمان ۶۳ متری شهرک اندیشه کد۱۷۴

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۴۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۶
فروش
فروش

آپارتمان ۶۷متری شهرک اندیشه کد۱۷۳

متـراژ ۶۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۳
فروش
فروش

آپارتمان ۵۳ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۱

متـراژ ۵۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۵۹۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۱
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۰

متـراژ ۶۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۶۷
فروش