فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۲

متـراژ ۴۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۶۶
فروش
فروش

آپارتمان ۶۴ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۱

متـراژ ۶۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۶۲
فروش
فروش

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۱۸

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۹۲
فروش
فروش

آپارتمان ۲۸متر شهرک اندیشه کد۲۱۵

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۸۶
فروش
فروش

آپارتمان ۵۳ متری شهرک اندیشه کد۲۱۳

متـراژ ۵۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۷۱
فروش
ویـژه فروش

۶۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۱۷۰
فروش