فروش

آپارتمان ۹۸ متری شهرک اندیشه کد۲۰۲۰

متـراژ ۹۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۹۳۰.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۹.۷۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۳۲
فروش
فروش

آپارتمان ۶۸ متری شهرک اندیشه کد ۲۰۱

متـراژ ۶۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۷۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۴۷
فروش
فروش

آپارتمان ۱۰۰ متری شهرک اندیشه کد۱۸۲

متـراژ ۱۰۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۷
فروش
فروش

۱۴۹ متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد ۱۴۹

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۹۶
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۴۸

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۸۵
فروش
ویـژه فروش

۶۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۴۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۱۷۰
فروش