فروش

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۷۰

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۸
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۲

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۹
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۲

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۶
فروش
فروش

آپارتمان ۶۵ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۰

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۲۲
فروش
فروش

آپارتمان ۷۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۵۹

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۱۸
فروش
فروش

آپارتمان ۷۵متری شهرک اندیشه کد ۲۵۸

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۱۴
فروش
فروش

آپارتمان ۶۶ متری شهرک اندیشه کد۲۴۶

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۸۶
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۰

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۵۷
فروش
فروش

آپارتمان ۶۴ متر شهرک اندیشه کد ۲۳۸

متـراژ ۶۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۴۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۵۰
فروش
فروش

آپارتمان ۶۳متری شهرک اندیشه کد۲۳۷

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۸۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۴۷
فروش
فروش

آپارتمان ۸۵ متری شهرک اندیشه کد۲۳۳

متـراژ ۸۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۳۵
فروش
فروش

آپارتمان ۹۸ متری شهرک اندیشه کد۲۰۲۰

متـراژ ۹۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۹۳۰.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۹.۷۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۳۲
فروش
فروش

آپارتمان ۴۵متری شهرک اندیشه کد۲۲۸

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۲۷
فروش
فروش

آپارتمان ۷۰ متری شهرک اندیشه کد۲۲۶

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۹۹.۹۹۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۸۵۷.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۲۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۷ متری شهرک اندیشه کد۲۲۴

متـراژ ۵۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۱۴
فروش