فروش

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۷۰

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۸
فروش
فروش

آپارتمان ۵۸متری شهدک اندیشه کد۲۳۴

متـراژ ۵۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۳۹.۹۵۶.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۴۸۲.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۳۸
فروش
فروش

آپارتمان ۴۵ متری شهرک اندیشه کد۲۲۷

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۲۴
فروش
فروش

آپارتمان ۵۳ متری شهرک اندیشه کد۲۲۵

متـراژ ۵۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۳۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۱۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۳ متری در ساختمان ونوس

متـراژ ۴۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۰۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۰۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۴ متری در فاز یک اندیشه

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۷۸
فروش
فروش

آپارتمان ۴۶ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۴۶ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۷۴
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان در اندیشه کد ۱۴۳

متـراژ ۵۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۶۴
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۴

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۱۶۶.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۰۸
فروش
فروش

آپارتمان ۴۰ متری در شهرک اندیشه کد ۱۳۶

متـراژ ۴۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۳۹۰
فروش
ویـژه فروش

۶۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۴۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۱۷۰
فروش