فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۷

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۵
فروش
فروش

آپارتمان ۶۶ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۵

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۷۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۱
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۲

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۹
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۲

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۶
فروش
فروش

اپارتمان ۵۲ متری شهرک اندیشه کد ۲۵۱

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۰۰.۰۲۴.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۴۶۲.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۳
فروش
فروش

۴۹ متر اپارتمان در شهرک اندیشه

متـراژ ۴۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۰۵
فروش
فروش

۵۸ متر اپارتمان در شهرک جدید اندیشه

متـراژ ۵۸ - اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۹۵
فروش
فروش

آپارتمان ۵۲ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۷

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۶۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۹۱
فروش
فروش

آپارتمان ۷۵متری شهرک اندیشه کد۲۳۵

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۹۹.۹۷۵.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۳۳۳.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۴۱
فروش
فروش

آپارتمان ۸۵ متری شهرک اندیشه کد۲۳۳

متـراژ ۸۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۳۵
فروش
فروش

آپارتمان ۷۰ متری شهرک اندیشه کد۲۲۶

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۹۹.۹۹۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۸۵۷.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۲۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۱۸

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۹۲
فروش
فروش

آپارتمان ۸۵ متری شهرک اندیشه کد ۲۰۳

متـراژ ۸۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۰۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۵۲
فروش
فروش

آپارتمان ۱۰۰ متری شهرک اندیشه کد۱۸۲

متـراژ ۱۰۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۷
فروش
فروش

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۰

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۱
فروش