فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۷

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۵
فروش
فروش

آپارتمان ۶۶ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۵

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۷۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۱
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۲

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۹
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۲

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۶
فروش
فروش

اپارتمان ۵۲ متری شهرک اندیشه کد ۲۵۱

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۰۰.۰۲۴.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۴۶۲.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۳
فروش
فروش

آپارتمان ۷۵متری شهرک اندیشه کد ۲۵۸

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۱۴
فروش
فروش

۴۹ متر اپارتمان در شهرک اندیشه

متـراژ ۴۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۰۵
فروش
فروش

۶۲ متر اپارتمان در فاز یک شهرک اندیشه

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۶۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۰۲
فروش
فروش

۵۸ متر اپارتمان در شهرک جدید اندیشه

متـراژ ۵۸ - اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۹۵
فروش
فروش

آپارتمان ۵۲ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۷

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۶۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۹۱
فروش
فروش

آپارتمان ۶۶ متری شهرک اندیشه کد۲۴۶

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۸۶
فروش
فروش

آپارتمان ۵۹ متری شهرک اندیشه کد۲۴۴

متـراژ ۵۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۴.۹۶۹.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۴۹۱.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۷۳
فروش
فروش

آپارتمان ۶۴ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۱

متـراژ ۶۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۶۲
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۰

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۵۷
فروش
فروش

آپارتمان ۶۴ متر شهرک اندیشه کد ۲۳۸

متـراژ ۶۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۴۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۵۰
فروش