فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۲

متـراژ ۵۸
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۳۶۷
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۸

متـراژ ۵۸
قیمت ملک:
۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۷۵
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1077

متـراژ ۵۸
قیمت ملک:
۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۱۴
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1056

متـراژ ۵۸
قیمت ملک:
۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۶۸۰
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1050

متـراژ ۵۸
قیمت ملک:
۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۳۸
فروش