60 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 848
فروش

۶۰ متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 848

متـراژ ۶۰
قیمت ملک:
۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۸۵۹۱
فروش
فروش

۴۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1034

متـراژ ۴۶
قیمت ملک:
۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۸۰۰
فروش
فروش

۵۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1031

متـراژ ۵۴
قیمت ملک:
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۷۸۸
فروش
فروش

۵۲ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1021

متـراژ ۵۲
قیمت ملک:
۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۷۴۴
فروش
فروش

۷۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1037

متـراژ ۷۰
قیمت ملک:
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۷۳۱
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1028

متـراژ ۵۸
قیمت ملک:
۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۷۱۱
فروش
فروش

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1032

متـراژ ۶۸
قیمت ملک:
۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۷۰۱
فروش
فروش

۸۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1030

متـراژ ۸۸
قیمت ملک:
۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۹۰
فروش
فروش

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1016

متـراژ ۵۰
قیمت ملک:
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۷۲
فروش
فروش

۵۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1023

متـراژ ۵۸
قیمت ملک:
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۶۰
فروش
فروش

۵۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1010

متـراژ ۵۵
قیمت ملک:
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۵۱
فروش
فروش

۶۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1024

متـراژ ۶۹
قیمت ملک:
۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۳۸
فروش
فروش

۵۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1014

متـراژ ۵۵
قیمت ملک:
۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۲۹
فروش
فروش

۵۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1006

متـراژ ۵۹
قیمت ملک:
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۱۸
فروش
فروش

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1005

متـراژ ۶۸
قیمت ملک:
۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۰۵
فروش