فروش

آپارتمان ۶۳ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۷۳

متـراژ ۶۳
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۵۴
فروش
فروش

آپارتمان ۶۳ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۴۱

متـراژ ۶۳
قیمت ملک:
۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۰۰
فروش
فروش

۶۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد ۵۰۰۹

متـراژ ۶۳
قیمت ملک:
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۲۰
فروش
فروش

۶۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1109

متـراژ ۶۳
قیمت ملک:
۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۸۳
فروش
فروش

۶۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1036

متـراژ ۶۳
قیمت ملک:
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۴۹۶
فروش