فروش

آپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۱۱۹

متـراژ ۵۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۸۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۴ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۸۶

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۷۸
فروش
فروش

آپارتمان ۵۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۱۱۶

متـراژ ۵۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
فروش
فروش

آپارتمان ۴۸ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۹۲

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۱۲
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۱۰۳

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۰۳
فروش
فروش

آپارتمان ۵۴ متری در فاز یک اندیشه کد : ۱۰۶۷

متـراژ ۵۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۸۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۵ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۱۰۴

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۶۴
فروش
فروش

آپارتمان ۶۳ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۷۳

متـراژ ۶۳
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۵۴
فروش
فروش

آپارتمان ۵۲ متری در شهرک جدید اندیشه کد : ۱۰۵۲

متـراژ ۵۲
قیمت ملک:
۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۲۸
فروش
فروش

آپارتمان ۴۳ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۶۵

متـراژ ۴۳
قیمت ملک:
۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۱۷
فروش
فروش

آپارتمان ۴۵ متری در شهرک جدید اندیشه کد : ۱۰۶۴

متـراژ ۴۵
قیمت ملک:
۸۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۵۶
فروش
فروش

آپارتمان ۵۶ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۳۹

متـراژ ۵۶
قیمت ملک:
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۴۰
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۳

متـراژ ۴۷
قیمت ملک:
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۱۴
فروش
فروش

آپارتمان ۵۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۴

متـراژ ۵۰
قیمت ملک:
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۰۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۵

متـراژ ۵۱
قیمت ملک:
۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۵۸۶
فروش
×
واتساپ
مشاوره در واتس اپ