فروش

اپارتمان ۵۱ متری رو به افتاب کد k 395

متـراژ ۵۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۵۹۱
فروش
فروش

اپارتمان ۵۱ متری ۶ سال ساخت کد : K 335

متـراژ ۵۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۲۲۲
فروش
فروش

اپارتمان ۵۱ متری فاز یک اندیشه

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۸۳۸
فروش
فروش

اپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۵۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۳۰
فروش