فروش

اپارتمان ۴۹ متری در اندیشه کد ۱۴۷

متـراژ ۴۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۷
فروش
فروش

۸۵ متر اپارتمان فاز یک اندیشه کد ۱۵۰

متـراژ ۸۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰.۹۴۱.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۵۰
فروش
فروش

۱۴۹ متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد ۱۴۹

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۹
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۴۸

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۸
فروش
فروش

آپارتمان ۵۷ متری در اندیشه کد ۱۴۲

متـراژ ۵۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۲
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان در اندیشه کد ۱۴۳

متـراژ ۵۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۳
فروش
فروش

۷۰ متر دوخواب شهرک اندیشه کد ۱۴۶

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۶
فروش
فروش

اپارتمان ۶۲ متری شهرک اندیشه کد ۱۴۴

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۴
فروش
فروش

۴۷ متر اپارتمان یک خواب در اندیشه

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۳۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۲
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۳

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۳
فروش
فروش

اپارتمان ۶۲ متری در اندیشه کد ۱۳۷

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۴

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۱۶۶.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴
فروش
فروش

آپارتمان ۶۴ متری در اندیشه کد ۱۳۵

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵
فروش
فروش

آپارتمان ۴۰ متری در شهرک اندیشه کد ۱۳۶

متـراژ ۴۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶
فروش
فروش

۷۳ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۷۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۱۶
فروش
×
واتساپ
مشاوره در واتس اپ