فروش

۵۸ متر اپارتمان در شهرک جدید اندیشه

متـراژ ۵۸ - اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
فروش
فروش

آپارتمان ۹۸ متری شهرک اندیشه کد۲۰۲۰

متـراژ ۹۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۹۳۰.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۹.۷۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۲۰۲۰
فروش
فروش

آپارتمان ۴۳ متری در ساختمان ونوس

متـراژ ۴۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۰۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
فروش
فروش

آپارتمان ۱۰۰ متری شهرک اندیشه کد۱۸۲

متـراژ ۱۰۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۸۲
فروش
فروش

آپارتمان ۸۰ متری شهرک اندیشه کد۱۷۷

متـراژ ۸۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۷۷
فروش