فروش

۸۵ متر اپارتمان فاز یک اندیشه کد ۱۵۰

متـراژ ۸۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰.۹۴۱.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۵۰
فروش
فروش

آپارتمان ۵۷ متری در اندیشه کد ۱۴۲

متـراژ ۵۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۲
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان در اندیشه کد ۱۴۳

متـراژ ۵۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۳
فروش
فروش

۷۰ متر دوخواب شهرک اندیشه کد ۱۴۶

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۶
فروش
فروش

۶۲ متر اپارتمان دو خواب کد ۱۴۵

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۵
فروش
فروش

اپارتمان ۶۲ متری شهرک اندیشه کد ۱۴۴

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۴
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۳

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۳
فروش
فروش

اپارتمان ۶۲ متری در اندیشه کد ۱۳۷

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۴

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۱۶۶.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴
فروش
فروش

آپارتمان ۶۴ متری در اندیشه کد ۱۳۵

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵
فروش
فروش

آپارتمان ۴۰ متری در شهرک اندیشه کد ۱۳۶

متـراژ ۴۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶
فروش
ویـژه فروش

اپارتمان ۴۴ متری در اندیشه کد : A2

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
فروش
×
واتساپ
مشاوره در واتس اپ