فروش

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۷۰

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۸
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۷

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۵
فروش
فروش

آپارتمان ۶۶ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۵

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۷۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۵۱
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۲

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۹
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۲

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۶
فروش
فروش

اپارتمان ۵۲ متری شهرک اندیشه کد ۲۵۱

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۰۰.۰۲۴.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۴۶۲.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۴۳
فروش
فروش

آپارتمان ۶۵ متری شهرک اندیشه کد ۲۶۰

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۲۲
فروش
فروش

آپارتمان ۷۰ متری شهرک اندیشه کد ۲۵۹

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۱۸
فروش
فروش

آپارتمان ۷۵متری شهرک اندیشه کد ۲۵۸

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۹۱۴
فروش
فروش

آپارتمان ۵۲ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۷

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۶۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۹۱
فروش
فروش

آپارتمان ۶۶ متری شهرک اندیشه کد۲۴۶

متـراژ ۶۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۸۶
فروش
فروش

آپارتمان ۵۹ متری شهرک اندیشه کد۲۴۴

متـراژ ۵۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۴.۹۶۹.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۴۹۱.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۷۳
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۲

متـراژ ۴۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۹۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۶۶
فروش
فروش

آپارتمان ۶۴ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۱

متـراژ ۶۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۶۲
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۲۴۰

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۵۷
فروش